Na czym polega przewodzenie sygnałów elektrycznych w elektodach EKG?


Kluczowym wymaganiem stawianym elektrodzie EKG jest przewodzenie sygnałów elektrycznych z powierzchni ciała za pośrednictwem kabli i przewodów EKG do aparatu EKG lub kardiomonitora, które przetwarzają uzyskany sygnał na elektrokardiogram lub kardiogram wektorowy. Innymi słowy elektroda EKG musi charakteryzować się wysoką jakością, aby sygnały elektryczne z serca poprzez skórę mogły w sposób niezakłócony być przekazywane do urządzenia monitorującego. 

Badanie parametrów elektrycznych elektrod EKG

Wszystkie badania parametrów elektrycznych elektrod są przeprowadzane przy użyciu pary elektrod połączonych żel-żel. Uzasadnieniem dla badań przeprowadzanych wyłącznie między elektrodami jest zbadana korelacja między testami żel-żel i skóra-żel.

Co to jest impedancja zmiennoprądowa?

Najważniejszym parametrem, który świadczy o wysokiej jakości elektrod jest ich impedancja zmiennoprądowa. Impedancja to w najprostszych słowach całkowity opór w obwodzie prądu przemiennego. Wysoka impedancja elektrod może powodować znaczne tłumienie sygnału, zakłócenia oraz zniekształcenia, które można zobaczyć przy przebiegach sygnału o niższej częstotliwości tj. załamki P, S i T oraz skutkować modyfikacją segmentu S-T. Innym skutkiem podwyższonej impedancji może być nagrzewanie się elektrod, co grozi poparzeniem skóry pacjenta (szczególnie w przypadku użycia elektrod w połączeniu z elektrochirurgią lub wyładowaniami defibrylatora). Im niższa jest impedancja, czyli im niższy opór stawia elektroda tym łatwiej przewodzone są sygnały elektryczne i tym wyższej jakości zapis EKG uzyskujemy.

Parametry elektryczne, dzięki którym więcej wiemy o przewodzeniu elektrod EKG

Innym parametrem elektrycznym, dzięki któremu mamy wiedzę o właściwym przewodzeniu elektrody jest niestabilność napięcia niezrównoważenia i szum własny. Elektrokardiografy generalnie filtrują sygnały w celu zmniejszenia lub wyeliminowania dryfu (drżenia) linii podstawowej. Konieczny jest udział w szybkości dryfu z granicy faz elektroda/elektrolit poniżej 150 µV/s, aby zapewnić minimalny udział elektrody w drżeniu linii podstawowej.

Kolejnym testem jest test BIAS. Reagenty reakcji chemicznych zachodzących na granicy elektrody/elektrolitu, które są niezbędne do przepuszczania prądu przez elektrodę EKG, mogą się wyczerpać, powodując zmiany potencjału półogniwa elektrody. Aby przenalizować to zjawisko w czasie ustawiony zostaje prąd polaryzacji wejściowej i stale monitoruje się napięcie. W praktyce wiele kardiomonitorów ma ustawione wartości graniczne, dzięki czemu system będzie powiadamiał lekarzy o wystąpieniu dużych napięć przesunięcia wskazujących na odłączenie przewodów lub utratę kontaktu między elektrodą a skórą. 

Elektrody EKG mamy zawsze pod kontrolą!

Aby zapewnić wysoką jakość przewodzenia elektrod EKG parametry elektryczne powinny być pod ciągłą kontrolą. Do tego celu służą specjalnie zaprojektowane, bardzo czułe testery, dedykowane wyżej wymienionym badaniom. Dzięki szczegółowej kontroli jakości każdej partii produkcyjnej SORIMEX zapewnia spełnienie wymagań, skuteczność elektrod EKG oraz powtarzalność i wysoką jakość wyników. Możemy się pochwalić, że elektrody EKG jednorazowego użytku SORIMEX heart+ spełniają z dużym naddatkiem wymagania elektryczne amerykańskiej normy ANSI/AAMI EC12:2020.

Lidia Walinowicz, starszy specjalista ds. badań i rozwoju