Definicje:

Firma SORIMEX – SORIMEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Toruniu, ul. Równinna 25, 87-100 Toruń (tel. +48 56 657 77 20)

Marketing – proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji produktów i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów. W przypadku niniejszej klauzuli Informacyjnej Marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez firmę SORIMEX, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta;

Produkt – wyrób produkowany lub towar handlowy dystrybuowany przez firmę SORIMEX w związku z zamówieniem/nabyciem którego, zostały podane Państwa dane osobowe  i udostępniona niniejsza Klauzula.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest firma SORIMEX. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i umowy gwarancji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- wykonania powyżej opisanych umów,

- wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- marketingowych.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit f)RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących procesu zawarcia i wykonania Umów.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonywania Umów, a po ich wykonaniu, przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony Umów. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

W przypadku określonych Produktów, odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy firmy SORIMEX w zakresie w jakim biorą udział w procesie realizacji zamówienia na sprzedaż  i dostawę Produktu. W przypadku działań Marketingowych odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy firmy SORIMEX w zakresie w jakim biorą udział w działaniach Marketingowych. Jednocześnie Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnione do otrzymywania takich danych. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celu marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez firmę SORIMEX, mogą Państwo wysłać wiadomość na adres rodo@sorimex.pl

Podstawę  przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1,2,3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.